Sedan mars 2015 har vi mätt ljudet kring två vindkraftverk inne i varje vindpark och utomhus vid två bostäder (totalt åtta mätplatser).

Under hösten 2014 fick Statkraft SCA Vind AB klagomål på ljudstörningar från ett flertal närboende till våra vindparker.

Med anledning av det blev vi ålagda av miljöskyddsenheterna på Länsstyrelserna i Jämtland och Västnorrland att mäta ljud i och kring Björkhöjden och Ögonfägnaden. Syftet med mätningarna och beräkningarna är att visa att vi följer de bullervillkor som finns i tillstånden för vindparkerna. Vi ser även ljudmätningarna som viktig kunskapsinhämtning för oss själva. Eftersom ljud är ett svårt område där ibland fakta och subjektiva uppfattningar säger olika saker ger oss det här arbetet en bra grund att stå på.

Sedan mars 2015 har vi mätt ljudet kring två vindkraftverk inne i varje vindpark och utomhus vid två bostäder (totalt åtta mätplatser). Den mätningen är en del av vår egenkontroll och har rapporterats vid två tillfällen till tillståndsmyndigheten.

I september 2015 gjordes en ackrediterad bemannad mätning där också bakgrundsljudet fastställdes. Här är den slutrapport av den ackrediterade mätningen som vi lämnade in till Länsstyrelserna i november 2015. Den visar att vi följer de riktvärden för buller som finns i tillstånden.

I rapporten som heter PM08 hänvisas till båda kontrollerna. Beräkningsbilagan är innehållsmässigt lika men ljudkartorna fokuseras på respektive park.

PM 08

 

Vindpark Ögonfägnaden 

För Ögonfägnaden är det primärt ”701304 Rapport 4 Kontroll av ljud vindpark Ögonfägnaden 151125” som är den sammanfattande kontrollrapporten som hänvisar till tre mätningar. Till den hör Rapport 1, 2 och 3, beräkningsbilagan ” 701304 Ljudimmissionsberäkning vindpark Ögonfägnaden 151125” samt resultat från indikativa immissionsmätningar presenterade i PM 08.

 

Vindpark Björkhöjden 

För Björkhöjden är det primärt ”701304 Rapport C Kontroll av ljud vindpark Björkhöjden 151125” som är den sammanfattande kontrollrapporten som hänvisar till de olika mätningarna. Till den hör Rapport A och B, beräkningsbilagan ”701304 Ljudimmissionsberäkning vindpark Björkhöjden 151125” samt resultat från indikativa immissionsmätningar presenterade i PM 08.