Respektlös hantering av citat om ljudstörningar

Statkraft SCA Vind AB hade under 2014-2015 problem med ljudstörningar, då vindparkerna Ögonfägnaden och Björkhöjden var nybyggda och under intrimning.

Statkraft SCA Vind AB hade under 2014-2015 problem med ljudstörningar, då vindparkerna Ögonfägnaden och Björkhöjden var nybyggda och under intrimning. Vi har idag kommit till rätta med de flesta ljudproblemen kring våra parker och ÅF har genomfört mätningar som visar våra parker ligger under gränsvärden för ljud, med god mariginal. SSVAB har förtroende för att den ackrediterade tredjepart som utfört kontrollen gjort det på ett korrekt sätt.

Trots detta så lämnades en protestskrivelse till länsstyrelsen med namnet ”Vi underkänner SSVABs vindmätningar”.

I protestskrivelsen används ett antal citat från en delrapport avseende ljuduppföljning som SSVAB lämnade till Länsstyrelsen i augusti 2015. I delrapporten finns mätresultat samt ett axplock av de störningsrapporter som inkommit ifrån närboende för att visa hur en upplevd störning beskrivs och hur paralleller kan dras mellan uppmätta resultat och upplevda störningar. I samma delrapport beskrivs också förutsättningar för de förbättringsarbeten som pågått.

SSVAB, och även de personer som står bakom citaten, reagerar starkt emot att uppgifter tagna ur sitt sammanhang sprids och används av dem som är motståndare till vindkraftsetableringarna rent generellt. Det är respektlöst mot de privatpersoner SSVAB tacksamt samarbetat med och som hjälpt oss i arbetet med att trimma in vindkraftverken för att kunna minimera ljudet så långt som det är möjligt. De flesta av citaten som används i protestskrivelsen är gamla uppgifter från tiden innan verken var justerade och de kommer i huvudsak från en och samma fastighet. Den är belägen nära parken, cirka 1,5 km, och är i princip omringad av kraftverk i förhållande till vindens huvudsakliga riktning.

Bland de namn som finns på protestskrivelsen till länsstyrelsen återfinns heller inte de personer som skrivit de störningsrapporter som citeras.

SSVAB har haft och har fortfarande ett mycket bra samarbete med de närboende och framför allt med dem som ingår i den referensgrupp som SSVAB använder som hjälp att förstå de närboendes upplevelser av vindparkerna. SSVAB har med hjälp av denna grupp nått väldigt långt i arbetet med att fintrimma parkerna, ett arbete som fortfarande pågår för att ytterligare förbättra situationen.

Det sätt som vindkraftmotståndarna använder kringboendes citat i sin opinionsbildning stärker inte deras trovärdighet.

Urban Blom
Vd Statkraft SCA Vind AB