Aktuellt

Läs nyheter och pressmeddelanden

17 augusti 2023

Mark- och miljööverdomstolen ger avslag till Tribbhult

Mark- och miljööverdomstolen har meddelat sin dom gällande Statkrafts planerade vindkraftpark i Tribbhult, Västerviks kommun.

Mark- och miljööverdomstolen har meddelat sin dom gällande Statkrafts planerade vindkraftpark i Tribbhult, Västerviks kommun. Domen ger avslag på projektet till följd av att kommunen dragit tillbaka sitt tidigare tillstyrkande. Därmed menar domstolen att tillstånd inte kan beviljas. - Domen är beklaglig och sänder en negativ signal till branschen om att tillståndsprocesserna kring projekteringen av ny vindkraft är högst osäkra. Detta i en tid då efterfrågan på el i Sverige förväntas dubbleras till 2035. Någonting måste förändras från politiskt håll om Sverige ska lyckas få till den elproduktion som krävs för att möta behovet, säger Jakob Norström, vd för Statkraft Sverige. Turerna kring vindkraftparken i Tribbhult har varit många och processen utdragen. Statkraft lämnade in en ansökan redan 2014 om att få bygga. Projektet har reviderats några gånger och har varit föremål för prövning i flera instanser. Kommunfullmäktige i Västervik har två gånger tillstyrkt projektet, men 2...

28 september 2022

Med anledning av Kammarrättens beslut

Vindkraftparken i Tribbhult är föremål för två olika prövningar. Det beslut som kom från Kammarrätten rör lagligheten av kommunens beslut.

Vindkraftparken i Tribbhult är föremål för två olika prövningar, dels tillståndsprövningen av parken, dels lagligheten av kommunens beslut att återkalla vetot enligt kommunallagen. Det är två helt separata prövningar av olika domstolar som inte ska blandas ihop. Det beslut som kom från Kammarrätten rör lagligheten av kommunens beslut. Beslutet från Kammarrätten har ingen slutlig påverkan på tillståndsprövningen av vindkraftparken. Däremot kommer Statkraft att göra en analys om det ändå finns skäl att överklaga beslutet. Målet rörande tillståndet till parken har överklagats av kommunen, länsstyrelsen, fågelföreningar och sakägare till Mark- och miljööverdomstolen och Statkraft avvaktar besked om målet kommer att tas upp till prövning av domstolen eller om domen från Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen kommer att stå fast.

14 augusti 2019

Statkraft har sålt vindkraftsprojektet Björkvattnet

Statkraft har sålt det tillståndsgivna vindprojektet Björkvattnet till Björkvattnet Vind AB.

Björkvattnet, som ligger i anslutning till Statkrafts redan driftsatta vindpark Björkhöjden, är beläget i Ragunda kommun. Tillståndet möjliggör 30-35 vindkraftverk. För mer information om försäljningen kontakta Johan Boström, chef för vindprojekt i Statkraft Sverige, +46 767624735.

22 maj 2018

Oroande avslag gällande höjning av vindkraftverk

Statkraft lämnade i juli 2014 in ansökan om ändring av tidigare lagakraftvunna tillstånd.

6 april 2017

Pressmeddelande: SCA och Statkraft renodlar sitt vindkraftssamarbete

Fortsatt samarbete men med nya och renodlade roller mellan markägaren SCA och kraftproducenten Statkraft.

Fortsatt samarbete men med nya och renodlade roller mellan markägaren SCA och kraftproducenten Statkraft. Det är kontentan av en ny affärsuppgörelse mellan företagen. Statkraft SCA Vind AB, SSVAB, bildades 2007 för att utveckla vindkraft på SCAs marker i Norrlands inland. SSVAB har byggt fyra vindparker med totalt 186 vindkraftverk och en produktion på ca 1,6 TWh per år. Bolaget har ägts till 60 procent av Statkraft och 40 procent av SCA. Nu renodlar Statkraft och SCA sina roller i samarbetet genom en ny affärsuppgörelse. Statkraft övertar genom affären hela ägandet i SSVAB. SCA lämnar ägandet i SSVAB och erhåller som markägare arrende för vindparkerna. Den nya uppgörelsen förenklar strukturen och rollerna i samarbetet. – När vi inledde samarbetet 2007 var vi pionjärer när det gäller storskalig utbyggnad av vindkraft på skogsmark i Norrland, säger Milan Kolar, vindkraftschef i SCA.  Det var värdefullt med ett nära samarbete mellan ett kraftföretag och en stor markägare. ...

6 februari 2017

Statkraft har tagit över ansvaret för turbinerna i Björkhöjden 1

Statkraft har nu tagit över ansvar, kontroll och övervakning av turbinerna vid Björkhöjden från Siemens.

Vi tar tar över 48 av 90 turbiner i Björkhöjden (Björkhöjden 1) från Siemens, som har byggt vindparken och haft ansvaret fram tills nu. Därmed tar Statkraft ytterligare ett steg i  ansvaret för drift och underhåll i våra vindparker i Sverige.  Det innebär att vi nu kör och övervakar hela Björkhöjden1 från Statkrafts kontrollrum i Sollefteå. Det innebär också att Statkraft nu har fullt ansvar för Stamåsens 26 vindkraftverk, Mörttjärnbergets 37 kraftverk, Ögonfägnadens 33 kraftverk och de 48 vindkraftverken i Björkhöjden 1. Från och med nu är Statkraft alltså fullt ansvariga för drift och underhåll av 144 vindkraftverk i Sverige. Nästa steg i denna process är övertagandet av Björkhöjden 2 med sina 42 vindkraftverk. Det beräknar vi göra under november 2017. Här kan du se vilka som är anvariga för driften i vindparkerna.

12 juli 2016

Pressmeddelande: Överenskommelse nådd mellan Statkraft SCA Vind AB och Jijnjevaerie sameby

Statkraft SCA Vind AB och Jijnjevaerie sameby har nått en överenskommelse om ersättning för det intrång som drabbat samebyn.

2 juni 2016

Välbesökt invigning av Skandinaviens största vindkraftsområde

På den högt belägna festplatsen vid Björkhöjdens verk 28 hade tältkåtor för stor matservering, utställning och en dansbana byggts upp.

Ungefär 850 gäster deltog i invigningen av vindparkerna Björkhöjden och Ögonfägnaden den 1 juni. Kvällen bjöd på härligt sommarvärme och bitvis strålande sol. Utsikten över blånade berg och 123 vindkraftverk fick agera fond för invigningen som hade temat Folkets Vindpark. På den högt belägna festplatsen vid Björkhöjdens verk 28 hade tältkåtor för stor matservering, utställning och en dansbana byggts upp. Dessutom fanns ett utbud av tombola, pop-corn, chokladhjul och tävlingar som hör en riktig folkpark till. Och det visade sig att många ville pröva både skicklighet och tur i laserskytte, bollkastning och spikslagning. - Det här är den roligaste dagen på länge, sa åttaårige Edvard Boström som vann både yatzyspel och en färgglad vindsnurra. Vid invigningsceremonin talade Jon Brandsar från Statkraft i Norge och Kennet Eriksson från SCA. Båda är styrelseledamöter i det gemensamma Statkraft SCA Vind AB som härmed investerat i och uppfört 4 vindparker med totalt 186 vindkraftve...

18 april 2016

Respektlös hantering av citat om ljudstörningar

Statkraft SCA Vind AB hade under 2014-2015 problem med ljudstörningar, då vindparkerna Ögonfägnaden och Björkhöjden var nybyggda och under intrimning.

Statkraft SCA Vind AB hade under 2014-2015 problem med ljudstörningar, då vindparkerna Ögonfägnaden och Björkhöjden var nybyggda och under intrimning. Vi har idag kommit till rätta med de flesta ljudproblemen kring våra parker och ÅF har genomfört mätningar som visar våra parker ligger under gränsvärden för ljud, med god mariginal. SSVAB har förtroende för att den ackrediterade tredjepart som utfört kontrollen gjort det på ett korrekt sätt. Trots detta så lämnades en protestskrivelse till länsstyrelsen med namnet ”Vi underkänner SSVABs vindmätningar”. I protestskrivelsen används ett antal citat från en delrapport avseende ljuduppföljning som SSVAB lämnade till Länsstyrelsen i augusti 2015. I delrapporten finns mätresultat samt ett axplock av de störningsrapporter som inkommit ifrån närboende för att visa hur en upplevd störning beskrivs och hur paralleller kan dras mellan uppmätta resultat och upplevda störningar. I samma delrapport beskrivs också förutsättningar för de förbät...

16 mars 2016

Lågfrekventa ljud och annan ljudspridning

Det ljud som upplevts mest störande från vindkraftverken är det onormala lågfrekventa ljudet runt 70-80 Hz som uppstått vid vissa driftförhållanden.

Vi har sammanställt en rapport kring de störningar av lågfrekvent ljud som uppstått vid vindparkerna Mörttjärnberget, Ögonfägnaden och Björkhöjden. Det ljud som upplevts mest störande från vindkraftverken är det onormala lågfrekventa ljudet runt 70-80 Hz som uppstått vid vissa driftförhållanden. De åtgärder som gjorts för att reducera ljudet i området 70-80 Hz är lyckade. Det som kvarstår idag av onormalt lågfrekvent ljud är det som ibland uppstår vid låg vind och när vindkraftverken roterar väldigt långsamt. Dessa tillfällen uppträder väldigt sällan och har därför inte uppfattats som ett ”problem” hos vindkraftsleveratören. Men p.g.a. de klagomål som inkommit så arbetar nu vindkraftsleverantören på en lösning för att även reducera detta fenomen. Att introducera ett lågt ljud i en extremt tyst miljö kan ändå upplevas störande för vissa individer. SSVAB kommer därför fortsätta att ytterligare försöka minimera störningar så långt det är möjligt.   Hämta hem och läs...