Ljudinformation

Läs mer om resultatet av ljudmätningar i våra vindparker.
Frågor och svar

Från 2020-05-07 så är loggen för att rapportera ljudstörningar stängd. Statkraft har lämnat projektfasen för vindparkerna och vi hänvisar därför framgent till våra ordinarie kontaktvägar för respektive vindpark. Den referensgrupp för ljud som skapats tillsammans med närboende kommer att fortsätta sitt arbete som tidigare.

Vi vill tacka alla som varit med och bidragit till ökad kunskap och förbättringar av ljuden kring vindparkerna!

Om ljud från våra vindparker

Vi har sammanställt en rapport kring de störningar av lågfrekvent ljud som uppstått vid vindparkerna Mörttjärnberget, Ögonfägnaden och Björkhöjden mellan 2014-2016.

Det ljud som upplevts mest störande från vindkraftverken är det onormala lågfrekventa ljudet runt 70-80 Hz som uppstått vid vissa driftförhållanden. De åtgärder som gjorts för att reducera ljudet i området 70-80 Hz är lyckade.

Det som kvarstår idag av onormalt lågfrekvent ljud är det som ibland uppstår vid låg vind och när vindkraftverken roterar väldigt långsamt.

Dessa tillfällen uppträder väldigt sällan och har därför inte uppfattats som ett ”problem” hos vindkraftsleveratören. Men p.g.a. de klagomål som inkommit så arbetar nu vindkraftsleverantören på en lösning för att även reducera detta fenomen.

Att introducera ett lågt ljud i en extremt tyst miljö kan ändå upplevas störande för vissa individer. Statkraft kommer därför fortsätta att ytterligare försöka minimera störningar så långt det är möjligt.

Dokument för nedladdning

Hämta hem och läs hela rapporten (mars 2016)

Rapport ljudmätning

 

 

Bakgrund till ljudmätningarna

Under hösten 2014 fick vi klagomål på ljudstörningar från ett flertal närboende till våra vindparker.

Med anledning av det blev vi ålagda av miljöskyddsenheterna på Länsstyrelserna i Jämtland och Västnorrland att mäta ljud i och kring Björkhöjden och Ögonfägnaden. Syftet med mätningarna och beräkningarna är att visa att vi följer de bullervillkor som finns i tillstånden för vindparkerna. Vi ser även ljudmätningarna som viktig kunskapsinhämtning för oss själva. Eftersom ljud är ett svårt område där ibland fakta och subjektiva uppfattningar säger olika saker ger oss det här arbetet en bra grund att stå på.

Sedan mars 2015 har vi mätt ljudet kring två vindkraftverk inne i varje vindpark och utomhus vid två bostäder (totalt åtta mätplatser). Den mätningen är en del av vår egenkontroll och har rapporterats vid två tillfällen till tillståndsmyndigheten.

I september 2015 gjordes en ackrediterad bemannad mätning där också bakgrundsljudet fastställdes. Här är den slutrapport av den ackrediterade mätningen som vi lämnade in till Länsstyrelserna i november 2015. Den visar att vi följer de riktvärden för buller som finns i tillstånden.

I rapporten som heter PM08 hänvisas till båda kontrollerna. Beräkningsbilagan är innehållsmässigt lika men ljudkartorna fokuseras på respektive park.

Dokument för nedladdning

701304 Indikativa immissionsmätningar presenterade i PM 08 151001

PM 08

Vindpark Ögonfägnaden

För Ögonfägnaden är det primärt ”701304 Rapport 4 Kontroll av ljud vindpark Ögonfägnaden 151125” som är den sammanfattande kontrollrapporten som hänvisar till tre mätningar. Till den hör Rapport 1, 2 och 3, beräkningsbilagan ” 701304 Ljudimmissionsberäkning vindpark Ögonfägnaden 151125” samt resultat från indikativa immissionsmätningar presenterade i PM 08.

Vindpark Björkhöjden

För Björkhöjden är det primärt ”701304 Rapport C Kontroll av ljud vindpark Björkhöjden 151125” som är den sammanfattande kontrollrapporten som hänvisar till de olika mätningarna. Till den hör Rapport A och B, beräkningsbilagan ”701304 Ljudimmissionsberäkning vindpark Björkhöjden 151125” samt resultat från indikativa immissionsmätningar presenterade i PM 08.

Frågor och svar om
ljud från vindkraftverk

Vad är ljud?
Ljud är en vågrörelse av luft som svänger på olika sätt. Svängningarna kan ses som förtätningar och förtunningar i luften som örat uppfattar och förmedlar vidare till hjärnan. Vad vi sedan hör beror på hur många gånger luften svänger per sekund – ljudets frekvens. Ju färre svängningar per sekund desto längre våglängder.
Vad är hertz och decibel?
Ett ljuds frekvens mäts i hertz (Hz), svängningar per sekund. De ljud som människan kan höra finns i spannet 20 till 20 000 Hz. Ljud under 20 Hz är för dova för att vi medvetet ska kunna uppfatta dem. Ljud över 20 000 Hz är så höga att vi inte kan uppfatta dem. Däremot kan hundar, katter och många andra djur både uppfatta och påverkas av höga frekvenser. Lågfrekventa ljud kan färdas längre än ljud med hög frekvens.
Vilka ljud kommer från ett vindkraftverk?
Ett vindkraftverk ger upphov till flera olika ljud. Från vindkraftverkets maskindel, från kylfläktar och från elektrodynamiska krafter i transformatorer och annan elektrisk utrustning. Ljud från maskindelarna kan liknas vid ett dovt malande.
Rotorbladen alstrar ett aerodynamiskt ljud när de passerar genom luften. Ljud från rotorbladen upplevs som ett väsande eller svischande ljud och har stora likheter med det ljud som alstras av vinden i vegetation av olika slag.
Hur beräknar man parkens ljud innan den byggs? Ljudet färdas ju olika i olika landskap.
Den beräkningsmodell som använts i tillståndsprocessen för Statkrafts vindparker, Nord20000, är den beräkningsmodell som Naturvårdsverket anvisar för detaljerade beräkningar av ljud från vindkraft. Denna beräkningsmodell tar hänsyn till en mängd olika parametrar som påverkar ljudspridningen. Bland annat tas hänsyn till topografin som både kan skärma och förstärka ljudet. I dagsläget finns ingen annan avancerad beräkningsmodell som är verifierad för ljud från vindkraft. Nord2000 har validerats för beräkning av ljud från vindkraft bland annat i Norsk fjällterräng, med gott resultat.
Hur mycket låter ett vindkraftverk?
Inne i vindkraftverkens maskinhus kan ljudnivån uppgå till ca 100 dB(A).

 

I marknivån under ett vindkraftverk ligger ljudnivån från maskinhuset på ca 55 dB. Det innebär att man kan konversera i normal samtalston direkt under ett vindkraftverk i full drift. Ljud från maskindelen är av lågfrekvent karaktär och det svischande ljudet från rotorbladen har en högre frekvens.

Hur mäter man ljuden från ett vindkraftverk?
Mätning av ljud från vindkraftverk sker på två sätt:

 

1. Emissionsmätning kontrollerar källjudet, dvs hur mycket det låter vid själva vindkraftverket.

2. Immissionsmätning kontrollerar ljudnivåer vid en bostad eller annan ljudkänslig punkt. För att få bästa mätresultat ska det blåsa kring 8 m/s och med vindriktning från det närmaste vindkraftverket mot bostaden. Eftersom bakgrundsljud kan störa mätningarna är den bästa tiden för mätning på kvällar och nätter.
Det är många faktorer som påverkar hur ljudet sprids och att mäta ljud kan vara en riktig utmaning.

Vilka gränsvärden för ljud finns för en vindpark?
I tillstånden för Statkrafts vindparker ligger gränsvärdet vid 40 dBA vid 8 m/s på 10 m höjd.
Hur långt från vindparken kan man höra ljudet från turbinerna?
Marken eller vattnet runt vindkraftverket påverkar hur mycket ljudet minskar med avståndet. Generellt dämpar marken ljudet betydligt effektivare än vatten. Dessutom påverkar väder och vind hur ljudet breder ut sig.
Hur vi uppfattar ljud från vindkraftverk varierar kraftigt. Det beror på variationer i vindens styrka, de meteorologiska förhållandena i övrigt och att andra ljud kan dölja ljudet från verken. Hur mycket vi människor störs varierar också, från dag till dag, från plats till plats, från individ till individ. Detta innebär att det kan vara svårt att mäta och beräkna ljudet på ett sätt som ger en representativ bild samt att bedöma hur störande ljudet blir.