Om Statkraft

Statkraft äger och driver fyra stora vindparker i Jämtland och Västernorrland.
Totalt 186 vindkraftverk som tillsammans bidrar med 1,6 TWh förnybar energi per år.
ProjekthistorikFör Entrepenörer

Statkraft äger och driver fyra stora vindparker i Jämtland och Västernorrland. Totalt 186 vindkraftverk som tillsammans bidrar med 1,6 TWh förnybar energi per år.

Driften av vindparkerna sköts av Statkraft Sveriges organisation i Sollefteå. Ett tjugotal drift- och underhållstekniker ute i vindparkerna ser till att produktionen blir så stabil och smidig som möjlig.

Statkraft är ett ledande företag inom vattenkraft internationellt, Europas största leverantör av förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, solkraft, gaskraft och levererar fjärrvärme. Statkraft är ett globalt företag inom energihandel. Statkraft har 5300 anställda i 21 länder.

www.statkraft.se

Säkerheten är prioriterad

Säkerheten för våra medarbetare är alltid högt prioriterad. Vi har ett mål om noll arbetsskador för alla våra anställda, tillfälligt anställda, leverantörer och partners.

Statkraft arbetar aktivt att uppnå en skadefri och hälsosam arbetsmiljö och sträva efter en öppen och förebyggande arbetsmiljökultur.

Säkerhetskulturen i koncernen utvecklas genom tydligt ledarskap, löpande engagemang och mål för ständiga förbättringar. Vi kommer systematiskt att använda riskbedömning som ett sätt att förebygga olycksfall och skador.

Hälsa och säkerhet är också centrala teman i koncernens program för kompetensutveckling och utbildning.

Säkerhetskrav för entreprenörer

Statkrafts övergripande arbetsmiljöpolicy är att driva verksamheten så att medarbetarnas, entreprenörernas och samarbetspartnernas säkerhet tillvaratas. Deras hälsa ska skyddas och såväl arbetsmiljö som omgivningens miljö vårdas. Inget arbete är så viktigt att vi skall riskera våra liv och hälsa!

Här hittar du som entreprenör de dokument och utbildningar du behöver ta del av innan du startar arbetet hos oss:

Safety requirements for contractors

Statkraft’s overall work environment policy is to run the business so that the safety of employees, contractors and partners is safeguarded. Their health must be protected and both the work environment and the surrounding environment must be cared for. No job is so important that we risk our lives and health!

Here, as a contractor, you will find the documents and training you need to take part of before you start working with us: