Projekt Tribbhult

Västerviks kommun i Kalmar län

Tribbhult

Tribbhult vindkraftpark är belägen ca 4 km sydost om Hjorted och ca 2,5 mil sydväst om Västervik i Västerviks kommun, Kalmar län.

Parken är planerad att omfatta upp till 22 vindkraftverk med 220 m maxhöjd och generera en produktion om cirka 380 GWh/år, vilket kommer att innebära ett betydande tillskott till energiförsörjningen i södra Sverige där behovet och efterfrågan i dagsläget är som störst. Produktionen utgör också ett viktigt bidrag till Sveriges mål om 100 procent fossilfri elproduktion till år 2040. De 22 verken skulle producera cirka 380 GWh/år som väl täcker behoven för hela Västerviks kommun.

Etableringsområdet domineras av produktionsskog och den huvudsakliga markanvändningen är skogsbruk. I området eller dess närhet förekommer inga skyddade områden eller riksintressen för natur, kultur eller friluftsliv enligt miljöbalken. Området berör inte heller något friluftsområde eller område som är klassat som olämpligt för vindkraft enligt den kommunala översiktsplanen. Däremot är delar av området utpekat som riksintresse för vindbruk och genomförda vindmätningar i området visar på mycket goda vindförhållanden.

Tribbhults vindkraftpark har genomgått en lång och noggrann prövningsprocess som startades 2013 med samråd med myndigheter, särskilt berörda och allmänhet. Västerviks kommun tillstyrkte vindkraftsparken i Tribbhult både 2016 och 2019. I november 2020 beviljade Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län tillstånd för 16 vindkraftverk.
Vintern 2021 fattade Västerviks kommun beslut om att återta sitt kommunala tillstyrkande för vindkraftsparken i Tribbhult. Mark- och miljödomstolen har dock prövat återkallandet inom ramen för sin miljöprövningsprocess och kommit fram till att det kommunala återkallandet kommit för sent. Domstolen ger Statkraft rätt att bygga 22 av totalt ansökta 26 vindkraftverk. I maj 2022 överklagades tillståndet till Mark- och miljööverdomstolen som i augusti 2023 meddelade sin dom att tillstånd inte kan lämnas då tillstyrkan saknas. Detta eftersom kommunen 2021 upphävde tidigare beslut om tillstyrkan.

Miljö

Frågor om påverkan på naturvärden, fåglar, fladdermöss samt påverkan till följd av buller, även kumulativt, har behandlats i olika fördjupade utredningar. Under processens gång har flera anpassningar av projektet genomförts och utökade skyddsåtgärder vidtagits.

  • Det ansökta projektområdet har minskats till hälften från ca 40 km² till 19 km²
  • Antalet vindkraftverk har minskats från 34 till 22 stycken
  • Lokaler med höga natur- och kulturvärden samt viktiga habitat för fåglar och fladdermöss har undantagits från etableringsområdet
  • Aktuell vindkraftpark utgår numera också från fasta placeringar av vindkraftverken, vilket tydliggör vindkraftverkens lokalisering och de områden som undantas från vindkraftsetablering.
  • Bolaget har åtagit sig att installera s.k. stoppreglering till skydd för fladdermöss på samtliga vindkraftverk samt skuggurkoppling där risk för skuggeffekter för närboende föreligger.

 

  • Flera ljudberäkningar har tagits fram för olika scenarion, modeller och även kumulativt med närliggande vindkraftsprojekt. Genomförda ljudberäkningar visar att vindkraftverken vid Tribbhult klarar Naturvårdsverkets och Socialstyrelsens riktvärden för buller och lågfrekvent buller vid bostadshus.

Tribbhult vindkraftpark bedöms innebära en begränsad påverkan för människa och miljön i området och sammantaget med den mängd förnybar energi som kommer att produceras bedöms parken vara ett mycket bra projekt.

Varför en vindkraftspark i Tribbhult?

Genom ett samarbete med Södra skogsägarna år 2009 kom hundratals förfrågningar från olika fastighetsägare till Statkraft om vindkraftsprojekt i skogsmark i Södra Sverige. Det stora flertalet har dock filtrerats bort i en noggrann urvalsprocess som genomförs i syfte att få fram projekt som tar hänsyn till människa och miljö och som kan erhålla tillstånd samt är tekniskt och ekonomiskt genomförbara.

I ett första steg har platserna utvärderats med hjälp av den nationella vindkarteringens uppgifter om förväntad årsmedelvind (MIUU) där områden med en medelvind över 7 m/s 100 m över marknivån gått vidare till fortsatt bedömning. Vägledande i denna del är också Energimyndighetens utpekande av riksintresseområden för vindbruk enligt 3 kap. 8 §. Delar av Tribbhults vindkraftpark är ett sådant utpekat riksintresse för vindbruk.

Två andra grundkriterier för att gå vidare med projekt har varit att området ska vara tillräckligt stort för en lönsam drift och att avståndet till bostäder ska vara så långt att gällande ljudkrav (max 40 dB(A) utomhus vid bostadshus) klaras.

I steg två kontrolleras:

  • förekomst av närliggande motstående intressen i form av natur- och kulturvärden t.ex. riksintressen och Natura 2000 samt motstående intressen i form av infrastruktur, försvarets intressen m.m.
  • kommunens inställning till en etablering genom vindbruksplan eller översiktsplan
  • möjligheter till elanslutning och väganslutningar
  • möjligheter att samla markägarna i området och få till ett arrendeavtal som möjliggör ett effektivt arbete under förprojekteringen

Därefter kontrolleras vindförhållandena genom vindmätning i området under minst ett års tid.

Tribbhult är ett av få projekt som har passerat de många urvalskriterierna och gått vidare till en tillståndsprocess med prövning enligt miljöbalken. I tillståndsprocessen granskas projektet ytterligare med krav och restriktioner där bland annat inkomna synpunkter i samråd, tillkommande utredningar av t.ex. naturvärden, fågel och fladdermöss ytterligare påverkar vindkraftparkens utformning.

Även detaljprojekteringen av vindkraftparken styrs av flera faktorer. För det första måste vindkraftverken stå med ett visst avstånd från varandra, vilket avgörs av rotorns storlek. Står vindkraftverken för nära och de hamnar i vindskugga i förhållande till varandra innebär det produktionsförluster och belastningar som kan leda till skador på vindkraftverken. Andra avgörande faktorer för var man kan placera vindkraftverken är områdets topografi och markförhållanden där t.ex. dalar, sänkor och våtmarker undantas.

Karta över området

Kartan visar Tribbhult vindkraftpark omfattande 22 vindkraftverk med fasta placeringar och flyttmån på högst 100m radie.

Kontakt